Informatie voor 2e Kamerleden

Op 24 januari 2014 werd door het bestuur van de Wildbeheereenheid "West-Twente” formeel inhoudelijk gereageerd op een initiatiefnota van de Partij voor de Dieren ingediend op 18 december 2013 in de Tweede Kamer.  Zie hiervoor de tekst van de initiatiefnota van de PvdD http://www.wbewest-twente.nl/files/Initiatiefnota Partij van de dieren 18 december 2013.pdf   en het commentaar vanuit de jachtpraktijk http://www.wbewest-twente.nl/files/Commentaar op initiatiefnota PvdD.pdf .                           

Alle woordvoerders van de diverse partijen werden door het WBE-bestuur geïnformeerd middels onderstaand schrijven.
 
Door de Partij voor de Dieren is op 18 december 2013 een initiatiefnota gepubliceerd ten aanzien van de jacht met als doel deze af te schaffen in de vorm zoals wij thans kennen. Dit initiatief vraagt om een reactie vanuit de praktijk. Daarom wil de Wildbeheereenheid "West-Twente” als vertegenwoordiger van de in midden Overijssel actieve jagers, c.q. faunabeheerders, reageren. Zeker omdat de intentie van de initiatiefnota en de hierin verstrekte informatie ons grote zorgen baart.

In Nederland mogen wij ons als samenleving gelukkig prijzen met de vorm van jacht zoals wij deze thans kennen. Een verantwoorde beheer- en/of benuttingsjacht. Niet alleen in de wet is vastgelegd, dat  de jager de plicht heeft te zorgen voor een goede wildstand in haar of zijn jachtveld. Ook grondeigenaren en grondgebruikers mogen dit als vanzelfsprekendheid eisen van iedere jager. De jager heeft de kennis, kunde, vaardigheid en middelen om een balans te bewaren tussen diersoorten, de belangen van de natuur, de landbouw en de veiligheid van onze samenleving.  Een jager grijpt in als er (te) veel dieren van een soort in een jachtgebied, vaak veel groter dan zijn eigen veld, voorkomen. Er kan dan geoogst worden uit de natuur, zonder dat de kwaliteit van de populatie aangetast wordt. Jacht waarborgt hierdoor de biodiversiteit of het effect versterkt deze zelfs.

In haar initiatiefnota spreekt de Partij voor de Dieren van ‘plezierjacht’ zoals deze thans uitgevoerd wordt en geeft absoluut niet de juiste wijze van onze hedendaagse  beheer- of benuttingsjacht weer. Zowel de Wildbeheereenheid "West-Twente” als haar leden herkennen zich niet in deze term en vinden deze dan ook aanmatigend. Er wordt een beeld geschetst, dat jagers enkel dieren doden met als doel een vermaak, iets wat absoluut geen recht doet aan de deskundigheid en voorzichtigheid van de jager ten aanzien van het leven in haar of zijn veld. Op deze wijze schetst de Partij voor de Dieren een beeld van betrokken natuurmensen die beslist niet juist is en zelfs als grievend ervaren wordt.  We spreken toch immers ook niet over ‘plezierpoliticus’?

Het staat onomstotelijk vast, de wild het meest pure stukje scharrelvlees is, dat beschikbaar is. Duurzaam voedsel en de productie daarvan houdt velen bezig, het huidige wild is pur sang duurzaam. Consumenten krijgen terecht veel meer aandacht  voor de kwaliteit en de herkomst van ons voedsel, in het bijzonder wanneer het gaat om vlees. Het is duidelijk, dat deze maatschappelijke trend ook duidelijke consequenties heeft voor de hedendaagse Nederlandse beheer- en benuttingsjacht, waardoor het draagvlak hiervoor in de maatschappij jaar na jaar toeneemt. Ruim 80 procent van de Nederlanders heeft geen probleem met de jacht, zo kwam naar voren uit onderzoeken door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Onlangs heeft Natuurmonumenten ook een onderzoek gehouden onder haar achterban. Daarbij kwam zelfs een hoger percentage uit van voorstanders van jacht ten behoeve van wildconsumptie.

Alleen als wildpopulaties voldoende van omvang zijn om het voortbestaan van soorten te garanderen, is oogsten van een beperkt deel mogelijk. Daarom verzorgen jagers hun velden goed, samen met grondeigenaren en grondgebruikers. Vele soorten van onze inheemse fauna en flora profiteren hiervan. De totale wildconsumptie in ons land bedraagt jaarlijks 12 miljoen kilo, ruim drie kwart hiervan wordt geïmporteerd. De vraag is dan ook veel groter dan het afschot dat mogelijk is.

De samenleving mag zijn gelukkig prijzen met de huidige regels en wetten die jacht reguleren. Informatie over de ontwikkeling van de wildstand wordt bijgehouden en vormt een leidraad voor het beheer. Uit ervaring weten wij, dat er weinig mis gaat in het jachtbedrijf, wij bevinden ons immers in een ‘glazen huis’ en wordt daar waar er iets mis gaat daadkrachtig en adequaat gehandeld. In haar initiatiefnota maakt de Partij van de Dieren niet duidelijk voor welk de probleem een afschaffing van de huidige jacht op vijf wildsoorten een oplossing biedt. De Raad van State is in haar advies aan staatssecretaris Dijksma over de nota Mooi Nederland dan ook duidelijk.

Na alle informatie uit de initiatiefnota van de Partij voor de Dieren doorgenomen te hebben, moeten wij u vragen tegen deze initiatiefnota te stemmen. De hedendaagse jacht is in ons land uitstekend georganiseerd, geaccepteerd in de maatschappij en voor het in standhouden van gezonde populaties met een garantie voor het behoud van biodiversiteit noodzakelijk. Hierdoor kan er jaarlijks naar draagkracht geoogst worden. Vanuit de kennis en kunde, vaardigheid en grote betrokkenheid van onze leden, stellen wij dan ook dat er met jacht meer wild zal zijn en natuurlijk daardoor een mooier Nederland.

Hoogachtend,
 
Bestuur
Wildbeheereenheid "West-Twente”
 


Het bestuur van de WBE ontving inhoudelijke reacties van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de VVD. Hierin werd te kennen gegeven de informatie van de WBE te waarderen en de ongerustheid van de WBE te delen en hierop passend in het overleg in de Tweede Kamer te reageren.

Oproep


Ook individuele burgers, boeren en buitenlui die verontrust zijn, kunnen zich rechtstreeks wenden tot de betrokken Tweede Kamerleden. Via deze site kunt een brief downloaden en daarna aanpassen. Alle rode stukken tekst moeten verwijderd worden en vervangen door wat u bij u van toepassing is (in het zwart). Verder kunt u desgewenst de tekst naar eigen inzicht aanpassen.

http://www.wbewest-twente.nl/files/Aan de Kamerfractie - voorbeeldbrief.doc

Ook hebben wij een adressenlijst beschikbaar voor u:

http://www.wbewest-twente.nl/files/adressenlijst politiek Tweede Kamer.pdf

 

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.