WBE West-Twente

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.WBE West-Twente is opgericht in 1988 en telt momenteel 103 leden.

In 1987 werd de basis gelegd voor de huidige wildbeheereenheid "West-Twente”. Een tweetal bestuursleden van de voormalige afdeling Midden-Overijssel, Jan Nijland en Jelle Smit, beiden en Enter wonend kwamen met elkaar aan de praat over een samenwerking. Rond deze tijd begonnen ook de eerste grootschalige samenwerkingsvormen van jachthouders in ons land van de grond te komen. Na een jaarvergadering van de afdeling werd contact gezocht met aantal andere (jonge) jachthouders in de buurt en werd nader persoonlijk kennis gemaakt.
Al snel vormde zich een kleine groep rond Jan en Jelle met Wim Schuurman en Jan Kreijkes om te kijken hoe een samenwerking in de regio vorm gegeven kon worden. Belangrijk was daarbij om de eigen identiteit en streekeigene te behouden. Er werd daarbij in een latere fase contact gezocht met het bureau van de KNJV dat hielp met de organisatie. Er werden statuten en huishoudelijke reglementen voorbereid waarbij de vakkennis van Wim Schuurman goed van pas kwam.
Nadat er door de initiatiefnemers rond gebeld werd met steeds meer aan elkaar grenzende jachthouders. Daarbij werd tekst en uitleg gegeven over wat de bedoeling was. De reacties waren doorgaans enthousiast.
Besloten werd om op 15 maart 1988 een (oprichtings) vergadering te houden in zaal Bolscher (achter slagerij Lammertink), een passender locatie was niet denkbaar. Heel bijzonder was om te ervaren hoe jagers die elkaar nauwelijks kenden en zelfs meden binnen de kortste keren met elkaar in gesprek kwamen. In een bijzondere positieve sfeer werd gesproken over de beoogde samenwerking en welke mogelijkheden dit voor het jachtbedrijf bood. Ook de voormalige Nederlandse Boerenjagersvereniging kon van de bijeenkomst gebruik maken om haar standpunt duidelijk te maken. Op 18 mei 1988 passeerde de actie van oprichting de notaris en was de WBE officieel een feit.
Uiteindelijk leidde dit tot  de oprichting van onze WBE, waarbij in eerste instantie de omvang van het werkgebied beperkt bleef tot zo’n ruim 5000 ha. Al korte tijd later kwamen er ontwikkelingen op gang, waarbij ook elders in aangrenzende velden een nauwe samenwerking binnen WBE-verband noodzakelijk werd.
Door het bestuur van de WBE werd een voorlichting georganiseerd voor ‘Rijssense’ jagers in zaal Spekhorst. Er werd tekst en uitleg over de WBE en onderlinge samenwerking. Daarna sloten zich ook successievelijk jagers uit het gebied tussen Rijssen – Holten en Nijverdal zich aan. Ook voor jagers uit de regio Daarle – Marle – Nijverdal werd later in 1989  zo’n bijeenkomst gehouden bij De Tolplas en sloten ook zij zich aan bij de al bestaande WBE.
Op deze wijze bereikte de WBE haar huidige oppervlakte van zo’n 17.500 ha begrensd in het westen de Sallandse Heuvelrug, in het noorden het Overijssels Kanaal, in het oosten de Veeneleiding en het Twentekanaal zijtak Almelo (incl. stad Almelo en bedrijvenpark Twente – maken deel uit van het werkgebied van de WBE) en in het zuiden de A1 (met wat grensoverschrijdende velden). Hierdoor omvat het werkgebied de gehele gemeente Wierden, grote delen van de gemeente Rijssen-Holten, Hellendoorn en delen van de gemeenten Almelo en Hof van Twente.
Doordat het werkgebied van de Wildbeheereenheid "West-Twente” in centraal Overijssel erg uitgebreid is, omvat het ook vele totaal verschillende biotopen. Biotopen die bepaald worden door natuurlijke factoren zoals grondsoorten, reliëf en waterhuishouding, maar ook door menselijke invloeden zoals ontginningen, bosaanplantingen en ruilverkavelingen. Ook de historie speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de biotopen.

De bodem bepaalde in het verleden al het gebruik door met name de landbouw.

Water is een belangrijke voorwaarde voor leven. De waterhuishouding wordt geregeld door het Waterschap Regge en Dinkel.  Het werkgebied heeft diverse beken die grotendeels gekanaliseerd zijn, maar de laatste jaren door het Waterschap Regge en Dinkel weer een meer natuurlijke soms oude loop terug krijgen. Ook de waterbodems zijn daarbij geschoond nadat deze tot in de jaren ’80 vaak nog open riolen waren. Een voorbeeld bij uitstek is de herinrichting van de rivier de Midden-Regge, waarvoor de WBE in 1989  al een beplantingsplan voor de oevers aanbood aan het waterschap. Ook de recente aanleg van retentiegebieden al dan niet in combinatie met het herstel van oude waterlopen soms ook in het kader van de ontwikkeling van nieuwe natuur, heeft invloed op aanwezigheid van oppervlakte. Het Twentekanaal zijtak Almelo wordt beheert door Rijkswaterstaat, directie Twentekanalen. Voor de scheepvaart is dit kanaal steeds belangrijker waardoor dit recentelijk werd uitgediept en verbreed en de oevers voorzien zijn van stalen damwanden. Het werkgebied kent ook meerdere waterwingebieden waar grondwater wordt gewonnen voor drinkwater door VITENS.
 
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.