Beheer kleine landschapselementen !!! ACTUEEL !!!

ACTUEEL per december 2016

Net als voorgaande jaren zijn alle vrijwilligers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Door middel van een externe opleiding door  Engbers  Trainingen zijn inmiddels alle biotoopcoördinatoren formeel gecertificeerd voor het maken van de flora- en faunacheck.

Door Staatsbosbeheer worden de zagende vrijwilligers trainingen aangeboden. Zowel de volledige motorkettingzaagcursus bestaande uit een theoriedag met aansluitend vier praktijkdagen afgesloten met een officieel certificaat als een bijspijkercursus voor vrijwilligers die al gecertificeerd zijn.  Voor de volledige cursus hebben zich 20 kandidaten gemeld die met een theoriedag op zaterdag 11 februari 2017 starten. De bijspijkercursus wordt afzonderlijk gegeven.  Alle opleidingen worden verzorgd door  A. Peters onder de auspiciën van AOC De Groene Welle.

ACTUEEL per december 2015

Alle vrijwilligers hebben in december een mailing ontvangen met recente informatie. Door Staatsbosbeheer is inmiddels een collectieve verzekering voor alle geregistreerde vrijwilligers geregeld. Er mag alleen in het veld gewerkt worden als men als zodanig is geregistreerd bij de WBE, een absolute verplichting waarop de biotoopcoördinatoren op toe zullen zien.

Ook dit seizoen stelt SBB de zagende vrijwilligers veiligheidskleding beschikbaar ter vervanging wanneer dit noodzakelijk is.

In de loop van januari 2016 zal er een verplichte toolboxmeeting gehouden worden voor de vrijwilligers waarvoor alle betrokkenen tijdig een uitnodiging persoonlijk ontvangen. 

ACTUEEL per december 2014

De werkzaamheden in het veld aangestuurd door onze biotoopcoördinatoren kan weer volop van start gaan. In januari 2014 hebben veel vrijwilligers de 'toolboxmeeting' gehouden door Staatsbosbeheer bijgewoond.

Alle vrijwilligers zijn door middel van een mailing in december 2014 weer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

De werkzaamheden vinden plaats op aanwijzingen van de biotoopcoördinatoren die gebruik kunnen maken van de informatie uit het nieuwe beheerplan wat gemaakt werd door Staatsbosbeheer in 2014. Belangrijk is, dat teruggemeld wordt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, zodat ieder jaar de werkzaamheden door de eigenaar Staatsbosbeheer te volgen is. De instructies hiervoor hebben alle vrijwilligers ontvangen.


HISTORIE 1991 - 2013


Na de oprichting van de Wildbeheereenheid "West-Twente” in 1988 werd al snel contact gelegd met de voormalige Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu, nu Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) om nader kennis te maken en van gedachten te wisselen. Al snel bleek het te klikken tussen het bestuur van de WBE en de voormalige directeur van SBNL, J.L.M.M. Daamen.

In deze periode speelde de toenmalige minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, G.J.M. Braks, met het idee om kleine landschapselementen die in eigendom waren gekomen van Staatsbosbeheer, bij met name ruilverkavelingen, in erfpacht te geven bij de particuliere organisatie van SBNL. Beheer van kleine landschapselementen was toen al arbeidsintensief en daardoor dus kostbaar, hiervoor had SBB noch de kennis, noch de mensen en materialen en ook niet de financiële middelen. Ook binnen het werkgebied van de WBE was er in de jaren ’80 de ruilverkaveling Daarle-Hellendoorn afgesloten, waar veel van deze kenmerkende elementen in het landschap behouden waren gebleven of juist nieuw aangepland.

Nadat het idee van terreinbeheer door jagers binnen de WBE met de betrokkenen besproken werd, werd tijdens een buitengewone ledenvergadering besloten partner te worden van de samenwerking tussen SBB en SBNL. Jagers kregen de terreinen toegewezen voor de jacht in ruil voor het beheer van de flora. Samen met SBNL werd een regionale organisatie opgezet om het beheer voor de toekomst te waarborgen en werd een biotoopcoördinator aangesteld.

De WBE "West-Twente” mocht landelijk de spits afbijten en de officiële landelijke ondertekening van de overeenkomst tussen de directies van SBB en SBNL organiseren. Op 15 mei 1991 werd de overeenkomst afgesloten in een zaal van Bungalowpark Hoge Hexel in Wierden en werd meteen een begin gemaakt met het beheer.

Reeds in de zomer van 1991 werden de eerste terreinen met jarenlang achterstallig onderhoud opgeschoond van de Amerikaanse Vogelkers.

Na verloop van tijd kreeg dit ‘kleine landschapsproject’ van SBNL in onder meer de provincie Overijssel navolging bij meer WBE’s. Door SBNL werden zogenaamde Regionale Beheer Commissies (RBC) in het leven geroepen, waarbij het beheer binnen de WBE "West-Twente” onder de RBC Overijssel-Zuid ressorteerde.
Jaarlijks werden beheerplannen opgesteld door het bureau van SBNL en werden deze vervolgens uitgevoerd door jagers en steeds meer andere enthousiaste vrijwilligers in de wintermaanden. Na afloop van het werkseizoen wordt verslag gedaan van de werkzaamheden in het veld aan SBNL die  hiervan jaarlijks een rapportage op stelt.

Hieronder treft u een aantal links aan van de jaarverslagen van de RBC Overijssel-Zuid vanaf 2005 waarin ook de verslagen van de WBE "West-Twente”verwerkt zijn. Helaas is het overzicht over het werkseizoen 2011-2012 niet volledig, door een personele wisseling van biotoopcoördinatoren binnen onze WBE blijken niet alle verslagen van de gewerkte uren en gemaakte meters te zijn ingeleverd. Als u een link aanklikt, verschijnt een PDF-document van SBNL.


Jaarverslag Overijssel-Zuid 2013
(http://www.wbewest-twente.nl/files/Jaarverslag Overijssel-Zuid 2013 def.pdf)

Jaarverslag Overijssel-Zuid 2012

(/files/123/Jaarverslag%20Overijssel-Zuid%202012%20def.pdf)

Jaarverslag Overijssel-Zuid 2011
(/files/123/Jaarverslag%20Overijssel-Zuid%202011.pdf)

Jaarverslag Overijssel-Zuid 2010
(/files/123/Jaarverslag%20Overijssel-Zuid%202010%20definitief%20(1).pdf)

Jaarverslag Overijssel-Zuid 2009 
(/files/123/Jaarverslag%20Overijssel-Zuid%202009.pdf

Jaarverslag Overijssel-Zuid 2008
(/files/123/Jaarverslag%20Overijssel-Zuid%202008.pdf)

Jaarverslag Overijssel-Zuid 2007
(/files/123/Jaarverslag%20Overijssel-Zuid%202007.pdf)

Jaarverslag Overijssel-Zuid 2006
(/files/123/Jaarverslag%20Overijssel%20Zuid%202006.pdf)

Jaarverslag Overijssel-Zuid 2005
(/files/123/Jaarverslag%20Overijssel-Zuid%202005.pdf)


Per 1 maart 2013 kwam er plotsklaps een eind aan de jarenlange samenwerking tussen SBNL en SBB. Door Staatsbosbeheer werd éénzijdig de beheerovereenkomst met SBNL opgezegd met de mededeling, dat de terreinen die jarenlang beheerd werden door jagers, vrijwilligers waaronder de ‘noabers’ (aangrenzende buurtschappen) in de verkoop zullen gaan. Tijdens de regeerperiode van Rutte I werd besloten, dat SBB voor terreinen die buiten de EHS gelegen zijn, er geen beheervergoeding meer toegekend zal gaan worden door de Staat. Bovendien moet Staatsbosbeheer een wezenlijke bijdrage leveren aan de staatskas, iets wat alleen te realiseren is door de verkoop van bezittingen.

Ondanks felle protesten van de betrokken buurtschappen wordt door de Staatssecretaris van Economische Zaken wordt per mei 2013 volgehouden aan de ingezette openbare verkoop middels een internetveiling. Elders op onze site vindt u hierover meer informatie. Voor de betrokken vrijwilligers en inwoners van de regio bijzonder teleurstellend en frustrerend.


Actueel per 1 juni 2013

Tegen de wijze van verkoop, een internetveiling waarbij de hoogstbiedende de koper zou zijn, is sterk geageerd vanuit de lokale gemeenschap. Juist de  meest persoonlijk betrokkenen en belanghebbenden,  die jarenlang de terreinen beheert hebben, werd geen kans geboden de terreinen te verwerven. Een miskenning van de ruim 20-jarige inzet van mensen die zich met hard en ziel voor hun omgeving hebben ingezet.

Op 15 mei 2013 vond de internetveiling van terreinen rond Daarle plaats. Dit ondanks indringende verzoeken van de Landschapsbond Daarle i.o. aan de Staatssecretaris van Economische Zaken  om de verkoop uit te stellen zodat zij in staat zijn een kwaliteitsbod op alle terreinen te kunnen doen. Ter ondersteuning heeft ook de WBE een open brief aan de Staatssecretaris gezonden.  Ook heeft Vereniging Das en Boom een rechtszaak aangespannen tegen de staat om de verkoop van terreinen door Staatsbosbeheer te laten verbieden. Op de door de Landschapsbond Daarle i.o. gezonden brief kwam geen enkele reactie.  Op de brief van de WBE evenmin. Door de rechter werd het door Das en Boom geëiste afgewezen. Door de Staatssecretaris werd de verkoop echter doorgezet. Het verre ‘Daarle’ moest geslachtofferd worden voor de Haagse politieke ambities.

Op 23 mei 2013 werden de terreinen waarop door diverse belangstellenden geboden werd, aan de nieuwe eigenaren gegund door Staatsbosbeheer. Een beperkt deel kon slechts door plaatselijk belanghebbenden, aangrenzende grondeigenaren, gekocht worden. De overige verkochte terreinen gingen naar partijen van buitenaf zoals investeerders/speculanten en de Partij voor de Dieren. De WBE betreurt het dat het unieke lokale initiatief van de Landschapsbond Daarle i.o. geen mogelijkheid geboden kreeg en dat uiteindelijk het eigendom werd verworven door partijen zonder enige band met de streek en haar bevolking met haar emoties en tradities.

Op 15 juni 2013 kwam er plotseling bericht van de Staatssecretaris dat zij voorlopig afziet van een verdere verkoop van gronden door Staatsbosbeheer. Zij publiceerde onderstaande documenten die met een link te openen zijn.

grondverkoop Daarle en realisatie taakstelling 100-mln.pdf (http://www.wbewest-twente.nl/files/Evaluatie grondverkoop daarle en realisatie taakstelling 100-mln.pdf)

grondverkoop Daarle fase A 13099848-bijlage.pdf (http://www.wbewest-twente.nl/files/Evaluatie grondverkoop Daarle fase A 13099848-bijlage[1] (1).pdf


Dit is echter nog geen sprake van een definitief besluit, in met name Haagse politiek is immers niets zeker. Dit betekent, dat er voor Staatsbosbeheer nu ook een lacune optreedt in het beheer van flora en fauna (wat onze WBE jarenlang verzorgde via SBNL, iets waar Staatsbosbeheer zelf niet de middelen voor heeft). Wij hopen, dat daarvoor de WBE en mogelijk zelfs weer SBNL met haar beproefde concept hiervoor in beeld kan komen. Hierover hebben wij ons als WBE richting SBB positief uitgelaten. Toch is het niet onverstandig om in het achterhoofd de mogelijkheid van veranderende eigendomssituaties te houden en om na te denken over alternatieven. Binnen onze WBE gaat het altijd nog om zo'n 70 ha aan kleine landschapselementen welke uiteindelijk een zelfde lot kan wachten.

Nadat eerder dit jaar duidelijk werd dat we als WBE eind mei geconfronteerd zouden worden met een geheel nieuwe eigendomssituatie, heeft het WBE-bestuur  zich beraden op de toekomst. Een nieuwe situatie zou in principe ook weer nieuwe mogelijkheden moeten kunnen bieden.

Uiteraard was en is de WBE allereerst niet blij met de gehele gang van zaken en heeft dit vanaf begin maart jl. ook breed kenbaar gemaakt. Voortzetting van het voorbije beheer, zowel van de fauna (jacht, beheer en schadebestrijding) als flora (landschapsonderhoud) is een noodzaak voor een instandhouding van de terreinen met de grote waarde voor onder meer natuur en landschap. Bij de WBE-leden is de kennis en ervaring ruimschoots aanwezig zoals verschillende partijen ook al onderkent hebben.

Het was en is zinvol initiatieven gericht op de toekomst voor particulier natuurbeheer te ontplooien, de WBE is daarom op zoek gegaan naar mogelijkheden. Een natuurlijke partner daarbij blijkt Landschap Overijssel te zijn. Een organisatie waarvan visie en beheer aansluiten met onze WBE. Een organisatie die tevens ervaring heeft met het werken met vrijwilligers.

Er werd daarom al in een vroeg stadium contact gelegd met Landschap Overijssel en al heel snel bleek, dat zij bereid en in staat zijn nieuwe eigenaren een aanbod te doen om zorg te dragen voor een beheer, uit te voeren door of via de WBE. Een beheer waarbij jacht, beheer en schadebestrijding ook hoort.  De ontwikkelingen rond de Landschapsbond Daarle i.o. (mede geïnitieerd door Natuurmonumenten) kwam tussendoor naar aanleiding van het actieberaad. Natuurlijk hebben wij als WBE dit lokaal initiatief dit krachtig ondersteunt. Nu de nieuwe situatie duidelijk is geworden, is de samenwerking met Landschap Overijssel verder in gang gezet. Deze organisatie zal nu de nieuwe eigenaren benaderen met een aanbod. Uiteraard zullen wij samen voor de verdere berichtgevingen zorgen en ook onze betrokken leden informeren.

Per november 2013 wordt het steeds meer duidelijk, dat een nieuwe poging om terreinen te verkopen, geen politieke haalbare kaart meer is. De lokale actie begonnen in Daarle e.o. heeft resultaat gehad! Inmiddels is het laatste jaarverslag  van SBNL gepubliceerd waarin de werkzaamheden binnen de WBE "West-Twente" zijn weergegeven (Jaarverslag Overijssel-Zuid 2013). Echter zijn er veel meer uren gemaakt en werkzaamheden verricht dat gerapporteerd werd aan SBNL door jagers en vrijwilligers voor een goed verlopen overdracht. De gehele gang van zaken werd als erg frustrerend ervaren en heeft geleid tot het niet meer rapporteren van werkzaamheden vanuit vele velden ten behoeve van de informatievoorziening aan Staatsbosbeheer. Desalniettemin staat de WBE en haar leden open ten opzichte van Staatsbosbeheer voor een mogelijk vervolg van een beheer wat altijd nodig zal blijven.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.