Bescherming verwilderde kat in Overijssel

Door de Tweede Kamer werd in 2013 een motie aangenomen die moet leiden tot een volledige bescherming van de verwilderde kat in ons land.

De verwilderde kat is een exoot die in grote aantallen voorkomt en waarvan de aantallen nog steeds toenemen. De schade aan de fauna is navenant. Het is in de ogen van de Wildbeheereenheid "West-Twente" onbegrijpelijk dat de verwilderde kat een volledige beschermde status zou moeten krijgen. Het besluit is niet genomen op grond van enige feitenkennis maar volledig op emotionele gronden.

Daarom werd door de Wildbeheereenheid "West-Twente" het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en de Gedeputeerde, mevrouw W.H. Maij nader geïnformeerd over de strekking en de gevolgen van dit Haagse besluit. Er werd een brief gezonden met onderstaande tekst:

Graag vragen wij als Wildbeheereenheid "West-Twente”, verantwoordelijk voor jacht, beheer en schadebestrijding in centraal Overijssel, uw aandacht voor de motie van de Partij voor de Dieren om het doden  van de zogenaamde verwilderde katten te verbieden.

Huiskat of verwilderde kat
Door de Tweede Kamer is deze motie aangenomen op grond van een toch zeer tendentieuze petitie van de Dierenbescherming. De Nederlandse bevolking zou tegen de jacht zijn, wat een ongefundeerde en onjuiste bewering is. Ondersteunt door een gerichte en ongetwijfeld dure mediacampagne werd de petitie ondersteunt, waarbij het beeld geschetst werd, dat de gemiddelde huiskat door de jacht bedreigd zou worden.

Het gaat echter om de verwilderde kat, geen huiskat, waarbij de schattingen over de aantallen in Nederland vrij rondlopende verwilderde katten ca één miljoen bedraagt. De verwilderde kat is een succesvol rover die zich niet alleen beperkt tot het bemachtigen van voedsel tijdens de jacht. In de vrije natuur is de verwilderde kat een predator met een negatief effect op de stand van onder meer  weidevogels, bodembroeders, kleinere zoogdieren en  amfibieën en reptielen. In gedocumenteerde studies in binnen- en buitenland werd aan deze aspecten aandacht besteed. Aan de resultaten hiervan wordt niet getwijfeld.

Beheer?
Als alternatief voor het doden  van verwilderde katten , wordt voorgesteld om de katten te vangen, te steriliseren en deze vervolgens weer terug te zetten in de natuur (TNR:Trap, Neuter, Return). Voor ieder weldenkend mens is deze methode) niet reëel wanneer het gaat om het terugdringen van de stand van de verwilderde kat in de vrije natuur. Nagenoeg alle onderzoeken hierover werden in stedelijk gebied uitgevoerd. Het ging daarbij om bijna verzadigde populaties met als doel de populaties qua aantallen te stabiliseren, zonder verwilderde katten te doden. Wanneer in het buitengebied (lees: in de vrije natuur)  een stabilisatie  optreedt door een verzadigde populatie van de verwilderde kat, zullen veel kwetsbare  faunasoorten voorgoed verdwijnen.. Wanneer de werkwijze van vangen, steriliseren en weer uitzetten ingevoerd zou worden, betekent dat de gratis faunabeheerder (de jager) na verloop van tijd vervangen zal worden door een kostbare dierenarts en een florerende dierfarmaceutische industrie op de achtergrond.

De verwilderde kat in Overijssel
Al geruime tijd geniet de verwilderde kat een bescherming in onze mooie provincie Overijssel waardoor de populatie in het  buitengebied, ongehinderd kan toenemen. De effecten op de overige fauna zijn merkbaar en vallen ook de bewoners en gebruikers van het buitengebied op. De verarming van de fauna heeft direct effect op het woon- en recreatiegenot van inwoners en gasten (is dat zo? Veel buitenmensen hebben huiskatten die bijna net zo funest voor de fauna zijn als verwilderde katten ). 

Belangrijke beslissingen op het gebied van natuurbeheer moeten niet genomen worden op grond van emoties, maar juist op grond van feiten. Op grond van onze ervaringen en verantwoordelijkheden reageren wij op deze eenzijdige petitie van de Partij voor de Dieren. Er werd al enige tijd geleden een kleinschalige enquête gehouden, opgezet door onbetaalde vrijwilligers, waar men voor en tegen afschot kon stemmen. In de enquête werd objectieve informatie aangeboden. De actuele informatie over de stand van zaken binnen deze enquête is online terug te vinden op de website http://84.84.190.7/natuurmisstanden/. Nu al hebben meer dan 4000 personen hierop gereageerd. In een poging enige objectiviteit in de uitslag te brengen, heeft men de respondenten onderverdeeld in Jagers, Plattelanders en Stadsmensen. Verder is er een dwarsdoorsnede gemaakt naar leden en sympathisanten van de verschillende natuurorganisaties. Op de website kunt u zien, dat in alle geledingen slechts een minderheid van de respondenten tegen afschot is.

Deskundig beheer
Ofschoon in Overijssel het doden  van de verwilderde kat in het kader van beheer en schadebestrijding niet is toegestaan, hetgeen wij betreuren vanuit onze verantwoordelijkheid voor de in het wild levende dieren, dringen wij er op aan de motie van de Partij voor de Dieren niet te ondersteunen. Belangrijk is  dat de verwilderde kat als exoot beheerd moet  worden met alle legale middelen. Juist hierop moet wet- en regelgeving gericht zijn, waarbij de deskundigheid in de velden voor de correcte uitvoer van een beheer aanwezig is.


Hoogachtend,
 

Bestuur
Wildbeheereenheid "West-Twente”


Ook individuele burgers in Overijssel die zich zorgen maken over deze ontwikkelingen, kunnen hun ongerustheid kenbaar maken aan ons provinciebestuur. Hieronder treft u een link aan van een document wat u kunt downloaden en bewerken en versturen naar het provincie bestuur (per post of mail postbus@overijssel.nl).
http://www.wbewest-twente.nl/files/brief aan Gedeputeerde Staten Overijssel - verwilderde kat.doc

Deze moet alleen nog voorzien worden van de datum en uw naam en adresgegevens. Natuurlijk kunt u deze ook aanpassen naar uw eigen inzicht.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.